Error, titwebx

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.
Configuración de cookies
Campus Sabadell
Campus Sabadell

CAMPUS D'ESTIU - CAMPUS D'ESTIU 2021

Inscripció Tennis intensiu per adults

Campus Sabadell

 Inscripció Tennis intensiu per adults
Indiqueu si sou socis:

 Horari
Indiqueu l'horari escollit:

 PREUS SETMANALS
  SOCI NO SOCI

Tennis
37€ 44€ SETMANES A ESCOLLIR

* Marqueu les setmanes escollides.

  Setmanes   Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres  
Setmana 1       29 Junio   30 Junio   01 Julio   02 Julio  
Setmana 2   05 Julio   06 Julio   07 Julio   08 Julio   09 Julio  
Setmana 3   12 Julio   13 Julio   14 Julio   15 Julio   16 Julio  
Setmana 4   19 Julio   20 Julio   21 Julio   22 Julio   23 Julio  
Setmana 5   26 Julio   27 Julio   28 Julio   29 Julio  

 DOCUMENTACIÓ APORTADA – OBLIGATORI
Fotocòpia targeta sanitària: (Màx 2MB)

 DADES DE L'ALUMNE
Nom:
Cognoms:
Data de Naixement: Exemple: 15/11/2000 (dia/mes/any)
Número cartilla SS:
Algún tipus d'al·lèrgia:
(En cas afirmatiu indiqueu quina/es)

 DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL
Nom:
Cognoms:
Dni pare/mare/tutor legal:
Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:
Mail:
Adreça
Població:

 AUTORITZACIÓ ACTIVITATS, PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
Autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats del Campus d'estiu del Cercle Sabadellès 1856.

Autoritzo al Cercle Sabadellès 1856 a prendre les decisions que fos necessari adoptar en cas d’urgència mèdica, inclòs el trasllat al Centre Sanitari més proper.

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i les del seu fill/a o tutelat/d a seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Cercle Sabadellès 1856 amb CIF G08511172 i domicili social situat a CRTA. DE BELLATERRA KM 5,1 08205, SABADELL (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Cercle Sabadellès 1856 té previst realitzar: finalitat (captació, registre i tractament de dades dels participants per gestionar la inscripció i la participació a les activitats organitzades per l'entitat), termini de conservació (durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada) i base legítima (el consentiment de l'interessat); finalitat (captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web i/o xarxes socials i mitjans digitals de l'entitat), termini de conservació (mentre es mantingui el consentiment prestat) i base legítima (el consentiment de l'interessat). Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges del seu fill/a o tutelat/a captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada.Finalitat (gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l'acompliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat), termini de conservació (conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat), base legítima (el compliment d'una llei) i cessions (les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da seran comunicats en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic CERCLE1856@CERCLESABADELLES.CAT. El Cercle Sabadellès 1856 informa que amb la signatura d'aquest document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les operacions de tractament esmentades anteriorment. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT
Mitjançant aquesta acceptació, declaro que com a pare/mare/tutor legal he estat degudament informat/da, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió de inscriu-re al meu fill/a al Campus d’Estiu és fruit d'una decisió personal, amb la que he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de l’activitat, al costat dels riscos per la salut que comporta l'actual situació de pandèmia. Manifesto que el meu fill/a no ha estat en contacte amb persones infectades per la Covid-19 en els darrers 14 dies anteriors a la realització del Campus d’Estiu, no ha tingut símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc. Manifesto que he estat adequadament informat/da de les mesures ha tenir en compte per a reduir els riscos i sé que els responsables del Campus d’Estiu no poden garantir la plena seguretat en les instal·lacions en aquest context. He estat informat/da i advertit/da sobre els riscos que podria sofrir si el meu fill/a contreu la malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la seva salut, sinó també per a la dels altres. Em comprometo a seguir les directrius del Club, de les autoritats sanitàries, que conec degudament, així com les recomanacions del meu Metge Assistent. Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que hem d'adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física, mascareta respiratòria, rentat de mans freqüent... Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció d’inscriure al meu fill/a i fer les activitats del Campus d’Estiu, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats.

 AUTORITZACIÓ SORTIDA DEL CAMPUS · MAJORS DE 14 ANYS
Autorització per tal que els majors de 14 anys inscrits en el Campus d’Estiu puguin marxar del Campus a les hores de sortides establertes en el full d’inscripció sense la supervisió del pare/mare/tutor legal. Fem extensiva l’autorització als menors de 14 anys que surtin acompanyats per un familiar major de 14 anys, tenint en compte que el menor de 14 anys no podrà quedar-se al club i fer activitat sense la supervisió d’una persona adulta.

SI AUTORITZO a la sortida del Campus.
NO AUTORITZO a la sortida del Campus.

 FORMA DE PAGAMENT
Campus (domiciliació bancària) | Totalitat del Campus menys l’import de la reserva de plaça, a pagar abans del 20 de juny.

Titular
Entitat Bancària
Número de compte bancari (IBAN)

Reserva de plaça (TPV) | 20€/setmana a pagar en el moment de la inscripció.
TPV - Pagament amb connexió segura a la plataforma de pagament del Banc

Crta. Bellaterra km 5,10 · 08205 Sabadell
Barcelona · Apartado de Correos 3244
T. 93 721 51 54 · cercle1856@cerclesabadelles.cat
Nota Legal · Mapa web · Política de cookies . Política de redes sociales . Web Anunzia
rfet.es fctennis.cat fcpadel.cat padelfederacion.es enjoc.com fcf.cat